Organisatiefactoren bij ICT voor het leren

1 Sociaal constructivistische visie
Als er sprake is bij docenten van een gedeelde sociaal constructivistische visie kan het ICT gebruik daadwerkelijk leiden tot een verandering in het gebruik van de digitale didactiek. Zoals een klassikale traditionele aanpak van het onderwijs nu nog leidt tot licht ICT gebruik kan een gedeelde onderwijskundige visie en opvattingen in het gebruik leiden tot het daadwerkelijke toepassen van ICT voor het leren. Een gedeelde onderwijskundige visie gaat over de waarde en het belang die docenten persoonlijk hechten aan ICT voor het leren van studenten 1 Verder lijkt het gebruik van ICT voor het leren af te hangen van de bereidwilligheid van het gehele team van docenten, om te veranderen. Is het hele team erbij betrokken dan is de veranderbereidheid groter omdat er dan sprake is van het delen van een onderwijsvisie. 2 Veel ICT- toepassingen spelen in op de individuele docent waardoor deze een vergrotende werking heeft op eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het leerproces bij studenten. Er is een relatie tussen een meer constructivistische onderwijsopvatting en de inzet van ICT bij leerprocessen. 3

Bevordering ICT voor het leren Belemmering ICT voor het leren
Een gedeelde social constructivistische onderwijsvisie leidt tot: Geen gezamenlijke gedeelde onderwijskundige visie.
verandering in het gebruik van digitale didactiek omdat: Een klassikale, traditionele aanpak van het onderwijs leidt enkel tot licht ICT gebruik.
het gehele team zich betrokken voelt.
Er wordt een beroep gedaan op eigenaarschap en persoonlijke betrokkenheid van docenten op het gebied van ICT voor het leren.

2. De plaats van ICT in het onderwijsbeleid
Hiermee wordt bedoeld of er een gedeelde onderwijskundige visie is opgenomen in het beleid waarin de werkwijze en omgang op het gebied van ICT staat beschreven 4

Bevordering ICT voor het leren Belemmering ICT voor het leren
Er is binnen de organisatie een gezamenlijk ICT beleid;  Geen ICT beleid.
of een handelingsprotocol; Geen handelingsprotocol.
waarin de werkwijze en omgang over ICT beschreven staat. Geen inspraak in beleid.

3. De onderwijscultuur
Hiermee wordt bedoeld in hoeverre het ICT gebruik aansluit bij het gebruik van de didactiek in de onderwijsorganisatie. Daarnaast wordt hiermee bedoeld in hoeverre het ICT gebruik en didactiek met elkaar geintegreerd zijn. De onderwijscultuur van de organisatie blijkt een bepalende factoren te zijn en van invloed bij het gebruik van ICT voor het leren (Drent, 2005; Fransen et al., 2011).

Bevordering ICT voor het leren Belemmering ICT voor het leren
– Er wordt binnen de organisatie aandacht besteed aan docenten hoe zij ICT voor het leren kunnen laten aansluiten bij didactiek – Geen bespreking of beschrijving hoe ICT kan aansluiten bij de didactiek

4. De infrastructuur
Hiermee wordt de ondersteuning bedoeld die werd ervaren als er problemen waren bij het gebruik van ICT en tevens hoe snel deze problemen warden opgelost. Daarnaast wordt hiermee bedoeld wat er aanwezig is aan ICT (hardware en software) en welke tekortkomingen er zijn op dit gebied. De infrastructuur op het gebied van ICT blijkt een bepalende factoren te zijn en van invloed bij het gebruik van ICT voor het leren. 5

Bevordering ICT voor het leren  Belemmering ICT voor het leren
Ondersteuning bij het gebruik van digitale didactiek.  Geen ondersteuning bij het gebruik van digitale didactiek.
Ondersteuning bij technische problemen. Geen oplossing bij technische problemen.

Onderwijsbeleid, de onderwijscultuur van de organisatie en de infrastructuur op het gebied van ICT blijken bepalende factoren te zijn en van invloed bij het gebruik van ICT voor het leren 6

5. Transformationeel Leiderschap
Dit blijkt waardevol te zijn voor ICT gebruik voor het leren waarbij docenten zich gemotiveerd voelen door een coachend leiderschap. Hierbij zijn zowel de materiele condities geschapen, krijgen docenten tijd en ruimte om te experimenteren. Als docenten zich gemotiveerd voelen leidt dit tot een gemeenschappelijk doel 7

Bevordering ICT voor het leren Belemmering ICT voor het leren
Er wordt vanuit de organisatie coachend leiderschap (McKinsey zd) ontwikkelt richting een gedeelde gezamenlijke visie (Fransen et al., 2011). Er is vanuit de organisatie geen aandacht voor een gedeelde visie.
Er is sprake van coachend leiderschap in het motiveren en evalueren van resultaten en successen van ICT voor het leren (McKinsey, zd). Er is vanuit het leiderschap geen stimulans, aandacht, tijd, geld, middelen of faciliteiten om te experimenteren met ICT voor het leren.
Er is sprake vanuit leiderschap voor stimulans in het gebruik van ICT voor het leren (Grit, 2011).
Er is vanuit leiderschap aandacht voor ICT voor het leren (Fransen et al., 2011).
Er wordt vanuit leiderschap tijd, geld, faciliteiten en middelen voor docenten top-down vastgesteld om te experimenteren met ICT voor het leren (Grit, 2011).