Aanbevelingen voor een curriculumcommissie

 • Onderwijskundige opdrachten te verspreiden waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe onderwijskundige ontwerpmodellen;
 • Aan de hand van de behaalde leerdoelen kan bekeken worden bij welke module ‘buiten de klas’ gewerkt kan worden;
 • Bij een opdracht kan een digitale toepassing/ digitale didactiek verwacht worden waar tevens ondersteuning voor geboden wordt;
 • De commissie doet er goed aan opdrachten te verspreiden aan teams van docenten in plaats van één module/cursusbeheerder;
 • Docenten te ondersteunen door de gemaakte toetsen te screenen op mogelijkheden tot digitaal toetsen (examencommissie);
 • Vertraagde studenten meer digitale toetsen aan te bieden, vaker formatief zowel ter ondersteuning aan de leerstof als summatief (examencommissie);
 • De commissie doet er goed aan in de verstrekte opdracht te verweven dat de student meer regie en verantwoordelijkheid over het eigen leerproces kan nemen door ruimte te laten voor leerdoelen opstellen en een inbreng in toetsing.

Aanbevelingen voor het management

 • Het is ten sterkste aan te bevelen om tegemoet te komen aan de wensen van docenten om de digitalisering in de maatschapij bespreekbaar te maken tijdens teambijeenkomsten;
 • Docenten zijn over het algemeen nieuwgierig naar oorzaken en gevolgen van ICT voor het leren hierover maar willen hierover goed geinformeerd worden;
 • Docenten geven aan behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden op het gebied van ICT voor het leren;
 • Docenten hebben behoefte aan intensieve scholing op het gebied van ICT voor het leren.
 • Vanuit de opgebouwde kennis over ICT voor het leren is het aan te raden toe te werken naar een gezamenlijke, gedeelde onderwijskundige visie op het gebied van ICT voor het leren;
 • Docenten hebben behoefte aan veiligheid omdat de angst voor ICT voor het leren (extreem) hoog is, hierdoor is aan te raden om een gezamenlijk team leren in gang te zetten;
 • Aan te raden is om dit tweeledig in te zetten;
  1. enerzijds door best-practisen te laten delen door ‘early adaptors die hierdoor gezien en gehoord worden;
  2. anderzijds willen docenten begeleiding bij hun onderwijskundig ontwerp;
 • Docenten hebben behoefte om te leren in kleine teams waarbij docenten zelf het onderwijs ontwikkelen waarbij docenten op ideeen worden gebracht op het gebied van ICT voor het leren. In kleine groepen kunnen experimenten uitgeprobeerd worden wat het gevoel van veiligheid vergroot;
 • Docenten hebben behoefte aan een menselijke ondersteuning in de vorm van experts die hen begeleid bij de keuze van (digitale) didactiek waarbij het motto is; eerst het onderwijsdoel en vervolgens de digitale tool;
 • Het is aan te bevelen vanuit leiderschap op dit onderwerp om docenten te begeleiden vanuit een transformationeel leiderschap. Dit houdt in dat docenten aangemoedigt, gemotiveerd, gecoacht en gestimuleerd worden bij het gebruik van ICT voor het leren.

Aanbevelingen voor directie

 • Alle opdrachtgevers doen er goed aan een transformationeel leiderschap op het gebied van ICT voor het leren te hanteren. Dat kan door docenten te stimuleren, motiveren en ondersteunen op het gebied van ICT gebruik waardoor het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen wordt vergroot;
 •  De opdrachtgever doet er goed aan een ‘statement’ uit te spreken op het gebied van ICT voor het leren van studenten voor voorlopig de aankomende twee jaar;
 • De opdrachtgever doet er goed aan naast de beschrijving in Koersen op de Toekomst, wat betreft uitgangspunten en didactische visie, om smartgeformuleerde doelen op te stellen en te communiceren met het docententeam;
 • De opdrachtgever is zich bewust uit onderzoek wat consequenties zijn voor studenten als de aansluiting bij de digitalisering in zowel het beroepenveld als de maatschappij gemist wordt;
 • Docenten zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijskundig ontwerp. Voor docenten moet de mogelijkheid gecreeert worden om de digitalisering in de maatschappij op basis van zowel theoretische onderbouwing als voorbeelden bespreekbaar te maken. Hiervoor zijn de 10 pijlers van Simons (2003) en Rubens (2013) een goed uitgangspunt;
 • De opdrachtgever kan een proeftuin of experiment aangaan met leer-didactische – en samenwerkingsprincipes zoals geschetst in De 21st eeuw Campus (Houwers & Veltman van Vugt, 2014);
 • Met name het onderwijskundig ontwerp met leer-didactische en samenwerkingsprincipes behoeft aandacht. Docenten hebben weinig weet van – en het aanleren van – het toenemend belang van conceptuele- en meta-cognitieve kennis, houding en vaardigheden bij studenten;
 • Het verschil in informatievaardigheden, ‘digitale geletterdheid’ behoeft meer aandacht nu blijkt dat Nedeland hier laag op scoort (Meelissen et al., 2014);
 • ICT voor het leren impliceert dat ICT gekozen wordt op basis van leerprincipes, docenten moeten geschoold worden op leer-didactische en samenwerkingsprincipes in de 21st eeuw;
 • ICT voor het leren vraagt om een ICT handelingsprotocol waarin docenten hun opvattingen en visie delen waardoor er een gezamenlijk gedeelde en dus gedeelde visie ontstaat;
 • De directie kan inzichtelijk maken aan het onderwijsmanagement en docententeam dat er tijd op PTD, geld, faciliteiten (experts en ondersteuning, scholingsbijeenkomsten, debat en het beschikbaar stellen van ICT- programma’s) en middelen (smartphones, laptops, downloaden App’s) beschikbaar zijn voor docenten die aangeven hier behoefte aan te hebben voor het onderwijs;
 • Als er ruimte gecreerd wordt voor docenten om te experimenten groeit het zelfvertrouwen in het geloof in eigen kunnen wat de handelingsbekwaamheid vergroot;
 • • Een opdracht voor vervolgonderzoek te formuleren bij de overige drie bacheloropleiding ISO.